PODMIENKY POUŽÍVANIA NÁKUPNEJ GALÉRIE TV LUX/e-shop v súvislosti s objednaním zájazdu

 

1          Pôsobnosť Podmienok

 

1.1      Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) upravujú vzťah medzi Užívateľmi / Cestujúcimi, Cestovnými kanceláriami a Prevádzkovateľom ako cestovnou agentúrou. Súhlas s týmito Podmienkami nepredstavuje uzavretie zmluvy medzi Cestovnou kanceláriou a Užívateľom/Cestujúcim.

 

1.2      Výklad pojmov

 

Cestujúci - osoba, ktorá prostredníctvom rozhrania TV LUX/e-shop odoslala nezáväznú objednávku na Zájazd alebo inú službu podľa týchto Podmienok.

Cestovná kancelária (CK) – cestovná kancelária vystavujúca na stránkach TV LUX/e-shop ponuky svojich zájazdov, ktoré organizuje. CK má zabezpečenú riadnu ochranu proti úpadku.

Košík – služba umožňujúca odoslať Užívateľovi návrh na uzavretie Zmluvy (Objednávky) CK priamo prostredníctvom rozhrania TV LUX/e-shop;

neodvrátiteľná a mimoriadna okolnosť - okolnosť, ktorú zmluvná strana, ktorá sa na ňu odvoláva, nemôže ovplyvniť a ktorej následky nemôže odvrátiť, ani keby prijala všetky primerané opatrenia

Objednávka – reakcia na Ponuku, zaslaná CK Cestujúcim prostredníctvom rozhrania TV LUX/e-shop, ktorej predmetom je dopyt podľa Ponuky; Objednávka je považovaná za návrh na uzatvorenie Zmluvy;

Ponuka – ponuka Zájazdov alebo Spojených služieb cestovného ruchu ponúkaných CK na stránkach TV LUX/e-shop; Ponuka nie je návrhom na uzavretie Zmluvy;

Portál – internetové stránky E TV LUX/e-shop.

Prevádzkovateľ – prevádzkovateľ portálu TV LUX/e-shop, ktorým je TV LUX, s.r.o. sídlo: Prepoštská 5, 811 01 Bratislava, IČO: 36 827 541, ktorý je zároveň ako cestovná agentúra, autorizovaným predajcom Zájazdov cestovných kancelárií

Spojené služby cestovného ruchu - kombinácia najmenej dvoch rôznych druhov služieb cestovného ruchu podľa § 2 písm. a) zákona o zájazdoch zakúpených na účel tej istej cesty, ktoré netvoria zájazd, ak je cestujúcemu

a) sprostredkovaný počas jednej návštevy predajného miesta alebo v rámci jedného kontaktu s predajným miestom samostatný výber každej služby cestovného ruchu a samostatná platba za každú službu cestovného ruchu, alebo

b) cieleným spôsobom sprostredkované obstaranie najmenej jednej dodatočnej služby cestovného ruchu od iného obchodníka, ak sa zmluva s takýmto iným obchodníkom uzatvorí najneskôr 24 hodín po potvrdení objednávky prvej služby cestovného ruchu;

trvanlivý nosič - prostriedok, ktorý umožňuje adresátovi uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na čas, ktorý zodpovedá účelu týchto informácií, a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta alebo pevný disk počítača;

Užívateľ / Cestujúci – používateľ internetu, návštevník stránky TV LUX/e-shop za účelom prezerania Ponúk, uzatvárania zmlúv s CK;

Zájazd - kombinácia najmenej dvoch rôznych druhov služieb cestovného ruchu zakúpených na účel tej istej cesty, a to:

1.    preprava,

2.    ubytovanie, ktoré nie je prirodzenou súčasťou prepravy a nie je určené na účel bývania,

3.    prenájom motorových vozidiel alebo dvojkolesových motorových vozidiel, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny alebo

4.    iné služby cestovného ruchu, ktoré nie sú prirodzenou súčasťou služby cestovného ruchu uvedených vyššie

a) ak služby cestovného ruchu skombinovala jedna CK, a to aj na požiadanie Cestujúceho alebo podľa výberu Cestujúceho uskutočneného pred uzatvorením Zmluvy o zájazde, alebo

b) bez ohľadu na to, či sa uzatvárajú samostatné zmluvy s jednotlivými poskytovateľmi služieb cestovného ruchu, ak ide o služby cestovného ruchu zakúpené na jednom predajnom mieste a skombinované pred tým, ako sa Cestujúci zaviazal k úhrade ich ceny, ak sú

1.      ponúkané, predávané alebo účtované za súhrnnú cenu alebo za celkovú cenu,

2.      ponúkané alebo predávané pod označením „zájazd“, „balík služieb cestovného ruchu“ alebo obdobným označením,

3.      kombinované Cestujúcim po uzatvorení zmluvy, ktorá oprávňuje cestujúceho na výber z rôznych druhov služieb cestovného ruchu, alebo

4.      zakúpené od rôznych obchodníkov prostredníctvom prepojených online rezervačných systémov, pri ktorých obchodník, s ktorým je uzatvorená prvá zmluva o službe cestovného ruchu, zasiela meno a priezvisko, telefonický kontakt, platobné údaje a elektronickú adresu cestujúceho ďalšiemu obchodníkovi alebo ďalším obchodníkom a s týmto obchodníkom alebo obchodníkmi sa uzatvorí zmluva o službe cestovného ruchu najneskôr 24 hodín po potvrdení rezervácie prvej služby cestovného ruchu, poprípade aj spojené služby cestovného ruchu jednotlivé služby poskytované spoločnosťou TV LUX alebo organizujúcou CK  samostatne.

Zákon o zájazdoch - zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu – zákon č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu v platnom znení

Zákon o ochrane spotrebiteľa – zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Zákon o predaji tovaru na diaľku - zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Zmluva o zájazde – zmluva, ktorou sa CK zaväzuje, že za dohodnutú cenu Cestujúcemu obstará Zájazd, ktorý spĺňa podmienky podľa § 3 Zákona o zájazdoch a Cestujúci sa zaväzuje, že zaplatí za takýto Zájazd dohodnutú cenu. Ak sa Zájazd poskytuje na základe samostatných zmlúv o poskytnutí služieb cestovného ruchu, Zmluvu o zájazde tvoria všetky zmluvy, ktoré sa vzťahujú na služby cestovného ruchu v rámci Zájazdu.

Zmluva o obstaraní služieb – zmluva, ktorou sa Prevádzkovateľ zaväzuje, že za dohodnutú cenu Cestujúcemu obstará objednanú službu cestovného ruchu, ktorá nie je zájazdom v zmysle § 3 Zákona o zájazdoch a Cestujúci sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu. Obstaraním služby podľa požiadaviek Cestujúceho (dodaním ubytovacieho poukazu pre ubytovanie a pod) sa Cestujúci dostane do zmluvného vzťahu s poskytovateľom obstaranej služby cestovného ruchu);

Zmluva o poskytnutí služby - zmluva, ktorou sa Prevádzkovateľ zaväzuje poskytnúť Cestujúcemu samostatne objednanú službu, ktorá nie je Zájazdom v zmysle § 3 Zákona o zájazdoch.

Zmluva – zmluva o zájazde alebo zmluva o obstaraní služieb alebo zmluva o poskytnutí služby.

 

2          Registrácia Užívateľov a CK

 

2.1      Už Užívanie Portálu za účelom prezerania Ponúk a odosielania Objednávok nie je podmienené registráciou Užívateľa. Užívateľ znáša výdaje na prevádzku vlastného prehliadacieho zariadenia a na internetové pripojenie. Pre účely odoslania Objednávky je nevyhnutné uvedenie nasledovných informácií:

a)    meno a priezvisko,

b)    adresu na doručovanie a fakturačnú adresu,

c)    e – mailovú adresu.

 

2.2      Užívateľ je oprávnený k vytvoreniu užívateľského účtu prostredníctvom rozhrania Portálu. Užívateľský účet umožní registrovanému Užívateľovi evidovať všetky svoje objednávky.  Pre vytvorenie užívateľského účtu sú vyžadované nasledujúce informácie:

a)    užívateľské meno;

b)    platná e-mailová adresa;

c)    prístupové heslo.

 

2.3      Registrácia CK sa realizuje na základe uzatvorenia samostatnej zmluvy o spolupráci medzi Prevádzkovateľom a CK.

 

3          Ponuka Zájazdov, Spojených služieb cestovného ruchu

 

3.1      CK zodpovedá v plnom rozsahu za obsah Ponúk svojich Zájazdov zverejnených na stránkach E-shopu TV LUX (vrátane zodpovednosti v prípade nekalosúťažného konania). Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné chyby, nepresnosti alebo chybné údaje jednotlivých Ponúk. Ponuka Zájazdov je zostavovaná a pravidelne aktualizovaná na základe elektronicky prijímaných dát od CK, ktorá je usporiadateľom ponúkaných Zájazdov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na chyby publikovaných cien, termínov a ďalších údajov v ponuke. Záväzná pre Cestujúceho je len cena a ďalšie podmienky uvedené na platne uzavretej Zmluve s príslušným usporiadateľom Zájazdu.

 

3.2      Pri každom Zájazde sú uvedené informácie o

 

a)    základných znakoch služieb cestovného ruchu, ktorými sú

1.      cieľové miesto alebo miesta, trasa cesty, termín začatia a skončenia zájazdu, dĺžka pobytu aj s dátumami, a ak ide o zájazd, ktorého súčasťou je ubytovanie, aj počet nocí, počas ktorých je poskytnuté ubytovanie,

2.      druh a kategória dopravného prostriedku, trieda a dopravné spojenia, čas odchodu a návratu, a ak ešte nie je určený presný čas, približný čas odchodu a návratu a predpokladané miesta a trvanie zastávok,

3.      názov, poloha, kategória, trieda, vybavenosť a základné charakteristické znaky ubytovacieho zariadenia; pri triede ubytovacieho zariadenia sa uvádza aj informácia o krajine, podľa ktorej je ubytovacie zariadenie klasifikované,

4.      spôsob, rozsah a forma stravovania,

5.      program v mieste pobytu, výlety, exkurzie alebo iné služby zahrnuté v celkovej cene zájazdu,

6.      informácia, či sa niektoré zo služieb cestovného ruchu poskytnú cestujúcemu v rámci skupiny, a ak je to možné, informácia o približnej veľkosti skupiny, ak to nie je zrejmé z kontextu,

7.      informácia o cudzom jazyku, ak je služba cestovného ruchu poskytovaná v cudzom jazyku,

8.      informácia o všeobecnej vhodnosti cesty pre osoby so zníženou pohyblivosťou a na žiadosť cestujúceho aj presné informácie o vhodnosti cesty, s prihliadnutím na potreby cestujúceho,

b)    názve alebo obchodnom mene, sídle právnickej osoby alebo mieste podnikania fyzickej osoby, telefónnom kontakte a adrese elektronickej pošty cestovnej kancelárie;

c)    celkovej cene zájazdu vrátane daní, všetkých nákladov a poplatkov, alebo ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť pred uzatvorením zmluvy o zájazde, upozornenie o druhoch dodatočných nákladov, ktoré ešte môžu byť zahrnuté do celkovej ceny zájazdu,

d)    platobných podmienkach vrátane povinnosti cestujúceho zaplatiť zálohu a jej výšku, platobných podmienkach pre zaplatenie zvyšnej časti ceny alebo o povinnosti poskytnúť na žiadosť inú finančnú zábezpeku a o podmienkach, ktoré sa na ňu vzťahujú,

e)    podmienke dosiahnutia minimálneho počtu cestujúcich na realizáciu zájazdu a lehote, v ktorej musí byť cestujúci písomne informovaný o odstúpení od zmluvy o zájazde z dôvodu nedosiahnutia minimálneho počtu cestujúcich,

f)     všeobecných údajoch, ktoré sa týkajú pasových požiadaviek a vízových požiadaviek vrátane predpokladanej lehoty na vydanie víz, a o zdravotných požiadavkách v cieľovom mieste,

g)    práve cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde kedykoľvek pred začatím zájazdu súčasne so zaplatením odstupného,

h)    poistení pre prípad krytia nákladov spojených s odstúpením od zmluvy o zájazde zo strany cestujúceho alebo iných nákladov, ktoré môžu vzniknúť cestujúcemu najmä v prípade nehody, ochorenia alebo smrti.

 

3.3      Pri každom Zájazde sú požadované Informácie uvedené aj prostredníctvom príslušného formulára podľa Zákona o zájazde.

 

3.4      CK zodpovedá za riadne poskytnutie informácií, ktoré musia byť Užívateľovi / Cestujúcemu, poskytnuté pred uzavretím Zmluvy. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadnú neplatnosť Zmluvy.

 

 

4          Uzavretie Zmluvy

 

4.1      Zverejnenie Ponuky na Portáli nie je považované za návrh na uzavretie Zmluvy. Návrhom na uzavretie zmluvy je odoslanie Objednávky Cestujúcim CK prostredníctvom rozhrania TV LUX/e-shop v rámci služby Košík nasledovne:

 

4.2      Po výbere Zájazdu / Spojenej služby cestovného ruchu Cestujúci kliknutím na príslušné tlačidlo v rámci Ponuky uloží zájazd do virtuálneho Košíka. Umiestnenie Zájazdu do Košíka je požiadavkou pre odoslanie Objednávky. Pred odoslaním Objednávky má Cestujúci možnosť zistiť a odstrániť chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov v Objednávke, najmä má možnosť jednotlivé položky z virtuálneho Košíka odstrániť, kontrolovať a meniť údaje uvedené v Objednávke.

 

4.3      Pred odoslaním Objednávky sa Cestujúcemu zobrazia všetky povinné informácie podľa Zákona o zájazdoch.

 

4.4      Odoslanie Objednávky zrealizuje Cestujúci kliknutím na tlačidlo „objednávam s povinnosťou platby“. Odoslanie Objednávky Cestujúcim je považované za návrh na uzavretie Zmluvy. Prevádzkovateľ tento návrh neodkladne automatickými prostriedkami odovzdá CK. Prevádzkovateľ bezodkladne po prijatí Objednávky zašle Cestujúcemu na e-mailovú adresu zadanú v rámci Objednávky e-mail so súhrnom Objednávky obsahujúci identifikáciu vybraného Zájazdu a CK.

 

4.5      Prevádzkovateľ nemá v okamihu prijatia Objednávky informácie o tom, či je daný Zájazd voľný alebo nie. Táto informácia je potvrdená a prípadne spresnená až následne CK, ktorá je usporiadateľom objednaného Zájazdu. Ak je objednávka Cestujúceho akceptovaná organizujúcou CK, ktorá je usporiadateľom objednaného Zájazdu, CK Cestujúcemu elektronickou cestou odovzdá obchodné podmienky CK, návrh Zmluvy medzi Cestujúcim a príslušnou CK, a to spolu s potrebnými pokynmi na jej vyplnenie, podpis a úhradu ceny Zájazdu. Pokyny k platbe sú Cestujúcemu odovzdané v písomnej forme, a to spravidla e-mailom spolu s návrhom Zmluvy a obchodnými podmienkami CK, popr. sú fakturačné údaje uvedené v Zmluve. Podpísanú Zmluvu Cestujúci zasiela CK. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej písomného potvrdenia zo strany organizujúcej CK.

 

4.6      Pred uzavretím Zmluvy je na žiadosť Cestujúceho Prevádzkovateľ povinný predložiť k nahliadnutiu doklad o poistení pre prípad úpadku CK, ktorá je organizátorom Zájazdu, alebo iné zabezpečenie ochrany pre prípad úpadku CK.

 

4.7      Ak je CK nútená z objektívnych dôvodov zmeniť podmienky Zmluvy či cenu za Zájazd, má Cestujúci v lehote päť (5) dní od doručenia návrhu na zmenu Zmluvy možnosť od Zmluvy odstúpiť; v opačnom prípade sa má za to, že Cestujúci s navrhovanou zmenou Zmluvy súhlasí.

 

5          Odstúpenie od Zmluvy a odstupné

 

5.1      Cestujúci je oprávnený kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od Zmluvy o zájazde. V Zmluve o zájazde možno dohodnúť odstupné, ktorého výška musí zohľadňovať čas odstúpenia od Zmluvy o zájazde pred začatím Zájazdu, predpokladané zníženie nákladov v dôsledku neposkytnutia služieb cestovného ruchu tvoriacich Zájazd Cestujúcemu a predpokladaný príjem z náhradného predaja služieb cestovného ruchu. Ak odstupné nie je dohodnuté, jeho výška sa vypočíta ako cena Zájazdu znížená o súčet úspory nákladov za neposkytnuté Služby cestovného ruchu a príjmov z náhradného predaja služieb cestovného ruchu. Na žiadosť Cestujúceho je CK povinná poskytnúť odôvodnenie výšky odstupného.

 

5.2      Cestujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy pred začatím Zájazdu bez zaplatenia odstupného, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie Zájazdu alebo prepravu Cestujúcich do cieľového miesta; pri odstúpení od Zmluvy má Cestujúci nárok na vrátenie všetkých platieb, ktoré za Zájazd zaplatil.

 

5.3      CK môže pred začatím Zájazdu odstúpiť od Zmluvy bez povinnosti nahradiť škodu Cestujúcemu spôsobenú týmto odstúpením, výlučne ak


a) počet účastníkov Zájazdu je nižší ako minimálny počet účastníkov požadovaný podľa Zmluvy a CKodstúpi od Zmluvy v lehote určenej v Zmluve, najneskôr však
1. 20 dní pred začatím Zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá dlhšie ako 6 dní,
2. 7 dní pred začatím Zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá od 2 dní do 6 dní,
3. 48 hodín pred začatím Zájazdu, ak ide o cesty, ktoré trvajú menej ako 2 dni, alebo
b) neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti bránia CK plniť Zmluvu a CK oznámia Cestujúcemu odstúpenie od Zmluvy bezodkladne pred začatím Zájazdu.

 

5.4      Pri odstúpení od Zmluvy podľa bodov 5.1 až 5.3 týchto všeobecných obchodných podmienok je CK povinná vrátiť Cestujúcemu všetky platby, ktoré od neho alebo v jeho mene prijala na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia Cestujúceho o odstúpení od Zmluvy alebo odstúpenia CK od Zmluvy.

 

5.5      V prípade, že Cestujúci využije možnosť úhrady ceny Zájazdu iným subjektom (napr. príspevok zamestnávateľa na dovolenku, platba zájazdu na splátky atď.) a dôjde k odstúpeniu od Zmluvy Cestujúcim alebo CK v súlade s týmito Podmienkami alebo na základe Zákona, je prípadné vrátenie zaplatenej ceny Zájazdu možné iba tomu subjektu, ktorý Zájazd uhradil. V prípade čiastočnej úhrady Cestujúcim a čiastočnej úhrady iným subjektom, bude uhradená cena Zájazdu v prípade odstúpenia od Zmluvy vrátená v súlade s týmito Podmienkami rovnakým pomerom všetkým platiacim.

 

5.6      Odstúpenie od Zmluvy musí byť vykonané výhradne písomnou formou s podpisom Cestujúceho zaslané buď Prevádzkovateľovi ako cestovnej agentúre na e-mailovú adresu [•], alebo faxové číslo +[•] a súčasne zaslané na e-mailovú adresu, či faxové číslo CK na kontakty uvedené v Zmluve.

 

6          Zodpovednosť za porušenie záväzku

 

6.1      Ak niektorá zo služieb cestovného ruchu nie je poskytnutá v súlade so Zmluvou o zájazde, Zákonom o zájazde, zákonom o ochrane spotrebiteľa alebo ak nemá vlastnosti, ktoré Cestujúci s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, Cestujúci je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť CK alebo jej poverenému zástupcovi alebo Prevádzkovateľovi (ďalej aj ako „reklamácia“). CK je povinná v primeranej lehote určenej Cestujúcim vykonať nápravu uvedením služby cestovného ruchu do súladu so Zmluvou o zájazde, Zákonom, zákonom o ochrane spotrebiteľa alebo s dôvodným očakávaním Cestujúceho, ak je to vzhľadom na okolnosti možné alebo ak to nespôsobí CK neprimerané náklady vzhľadom na rozsah porušenia Zmluvy o zájazde a hodnotu dotknutých služieb cestovného ruchu. Určenie lehoty podľa predošlej vety nie je potrebné, ak CK oznámi Cestujúcemu, že nápravu nevykoná, alebo ak náprava neznesie odklad vzhľadom na osobitný záujem Cestujúceho.

 

6.2      Prípadné reklamácie Zájazdu či služieb Prevádzkovateľ odporúča riešiť na mieste pobytu bezodkladne aj priamo s dodávateľom služby (napríklad na recepcii ubytovacieho zariadenia), aby mohli byť vady ihneď odstránené či napravené delegátom CK, ubytovacím zariadením atď.

 

6.3      CK resp. Prevádzkovateľ sú povinní potvrdiť uplatnenie reklamácie. Reklamáciu vybaví CK do 30 dní od uplatnenia reklamácie Cestujúcim, pričom jej vybavením sa rozumie aj jej odôvodnené zamietnutie.

 

6.4      Ak CK nevykoná nápravu podľa bodu 6.1, ponúkne Cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu aj vtedy, ak návrat Cestujúceho na miesto odchodu nie je zabezpečený podľa Zmluvy, pričom tieto náhradné služby cestovného ruchu musia byť:

a) rovnakej kvality alebo vyššej kvality, ako je uvedená v Zmluve, bez dodatočných nákladov pre Cestujúceho, alebo
b) nižšej kvality, ako je uvedená v Zmluve, s ponukou primeranej zľavy z ceny týchto služieb cestovného ruchu.

 

6.5      Cestujúci môže odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté CK podľa ustanovenia 6.4 týchto Podmienok, ak náhradné služby cestovného ruchu nie sú porovnateľné so službami cestovného ruchu uvedenými v Zmluve o zájazde alebo ponúknutá zľava z ceny Zájazdu za služby cestovného ruchu nižšej kvality nie je primeraná. Ak poskytnutie náhradných služieb cestovného ruchu Cestujúci v súlade s prvou vetou odmietne alebo tieto náhradné služby cestovného ruchu nemôže z objektívnych dôvodov prijať, Cestujúci pokračuje v užívaní služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom oznámenia podľa bodu 6.1, a cestovná kancelária poskytne Cestujúcemu primeranú zľavu z ceny Zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré boli predmetom oznámenia podľa bodu 6.1 tohto bodu.

 

6.6      Ak CK nevykoná nápravu podľa bodu 6.1 ani nezabezpečí Cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa bodu 6.4, Cestujúci má právo:


a) vykonať nápravu sám a požadovať od CK náhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených,
b) odstúpiť od Zmluvy o zájazde a požadovať primeranú zľavu z ceny Zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré neboli poskytnuté riadne a včas, ak ide o podstatné porušenie Zmluvy o zájazde.

 

6.7      CK je povinná vyhotoviť v spolupráci s Cestujúcim písomný záznam a odovzdať Cestujúcemu kópiu tohto písomného záznamu, ak:


a) nevykoná nápravu podľa bodu 6.1 ani nezabezpečí Cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa bodu 6.4 písm. a),

b) zabezpečí Cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa bodu 6.4 písm. b),

c) Cestujúci v súlade s bodom 6.5 náhradné služby cestovného ruchu odmietne alebo ich nemôže z objektívnych príčin prijať,

d) Cestujúci podľa bodu 6.6 pís. a) vykoná nápravu sám.

 

6.8      Cestujúci má právo na primeranú zľavu podľa bodu 6.4 písm. b), bodu 6.5 alebo bodu 6.6 písm. b). Ak cestovná kancelária nepreukáže, že porušenie Zmluvy o zájazde spôsobil Cestujúci, je povinná Cestujúcemu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vrátiť časť ceny podľa prvej vety s prihliadnutím na závažnosť a čas trvania porušenia Zmluvy o zájazde; tým nie je dotknuté právo Cestujúceho požadovať náhradu škody.

 

6.9      Cestujúci je oprávnený oznámenie, žiadosť, reklamáciu alebo sťažnosť (ďalej len „podnet"), ktoré sa týkajú poskytovania Zájazdu, doručovať priamo Prevádzkovateľovi, prostredníctvom ktorého si Zájazd zakúpil. Prevádzkovateľ je povinný postúpiť doručený podnet CK bezodkladne. Deň doručenia podnetu cestovnej agentúre (Prevádzkovateľovi) sa považuje za deň doručenia cestovnej kancelárii.

 

6.10    Cestujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne. Uplatnenie reklamácie na mieste samom umožní odstránenie vady okamžite, zatiaľ čo s odstupom času sa sťažuje preukázateľnosť i objektívnosť posudzovania, a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie v súlade s očakávaním Cestujúceho. Reklamáciu je možné uplatniť v mieste poskytovania služieb u delegáta organizátora Zájazdu, a to písomne alebo ústne. O ústnom podaní reklamácie bude spísaný reklamačný protokol, v ktorom bude uvedené meno Cestujúceho, špecifikácia Zájazdu, názov ubytovania a popis reklamácie. Reklamačný protokol bude podpísaný Cestujúcim a delegátom organizátora Zájazdu. V prípade, že reklamácia nebude z akéhokoľvek dôvodu vybavená na mieste samotnom, je potrebné ju uplatniť po návrate.

 

6.11    Cestujúci má právo uplatniť reklamáciu Zájazdu, pokiaľ ide o zájazd podľa § 3 Zákona, poskytnutého na základe Zmluvy o zájazde do dvoch rokov od skončenia Zájazdu, alebo ak sa Zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal Zájazd skončiť podľa Zmluvy.

 

 

6.12    Prevádzkovateľ odporúča písomnú reklamáciu doplniť o číslo Zmluvy o zájazde, dátum jej uzatvorenia, identifikáciu usporadujúcej CK, popis reklamovanej služby, uplatňovaný nárok, bankový účet Cestujúceho a na písomnej reklamácii pripojiť reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdený aj delegátom CK, doplneným fotografiami reklamovanej skutočnosti (ak je to možné) a ďalšími vhodnými materiálmi. O spôsobe vybavenia reklamácie bude Cestujúci oboznámený zo strany usporadujúcej CK v súlade s reklamačným poriadkom CK, a to najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie, pokiaľ sa Cestujúci s usporiadateľskou CK nedohodne na dlhšej lehote.

 

6.13    Cestujúci sa zaväzuje poskytovať Prevádzkovateľovi a organizátorovi Zájazdu súčinnosť pri šetrení reklamácie a preukazovaní reklamovaných nedostatkov v zmysle bodu 6.1.

 

7          Práva a povinnosti Užívateľa vo vzťahu k Prevádzkovateľovi Portálu TV LUX/e-shop, pravidlá vkladania príspevkov

 

7.1      Užívateľ je oprávnený prostredníctvom rozhrania TV LUX/e-shop vkladať k jednotlivým Ponukám používateľské recenzie a hodnotenia k jednotlivým CK (dohromady „Príspevky“). Užívateľské Príspevky vyjadrujú názory ich autorov a nevyjadrujú názory Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť informácií prezentovaných v Príspevkoch a za súlad týchto informácií s právnymi predpismi. Obzvlášť anonymné Príspevky by mali Užívatelia prijímať ako subjektívny názor, ktorý sám o sebe nemusí poskytovať úplnú a pravdivú informáciu o kvalite Ponuky alebo CK.

 

7.2      Prevádzkovateľ je oprávnený odstrániť alebo upraviť akýkoľvek Príspevok bez uvedenia dôvodu, a to najmä taký príspevok, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi, nesúvisí s témou, alebo ktorý je schopný akokoľvek poškodiť Prevádzkovateľa, CK alebo iných Užívateľov. O odstránení príspevkov nie je Prevádzkovateľ povinný Užívateľa informovať alebo mu uviesť dôvody odstránenia.

 

7.3      Vkladanie Príspevkov je bezplatné a Užívateľom za to nenáleží žiadna odmena. Vložením Príspevku dáva Užívateľ Prevádzkovateľovi súhlas na použitie Príspevku v rámci nákupnej galérie vo forme sprístupnenia tretím osobám, reprodukcii a úprave Príspevku, a to bez rozdielu, či ide o autorské dielo v zmysle zák. č. 185/2015 Z.z., autorského zákona, alebo nie. Prevádzkovateľ je oprávnený udeliť tretej osobe právo na použitie Príspevkov (ako výhradné alebo nevýhradné).

 

7.4      Užívateľ je povinný zdržať sa pri vkladaní Príspevkov uvádzania osobných údajov osôb iných osôb, údajov o zdravotnom stave a iných osobitných kategórií osobných údajov a informácií vzbudzujúcich u ostatných Užívateľov alebo CK dojem, že dané informácie uvádza Prevádzkovateľ alebo osoba ním poverená.

 

 

8          Riešenie sporov

 

8.1      Cestujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa na CK so žiadosťou o nápravu doporučenou poštou na adresu jej sídla alebo e-mailom, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým cestovná kancelária vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že cestovná kancelária porušila jeho práva. Ak cestovná kancelária odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Cestujúci má právo podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o alternatívnom riešení sporov") podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a to v zmysle § 12 zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Cestujúceho je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky. Zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/. Cestujúci je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti.

 

8.2      Cestujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený tiež použiť na riešenie svojich sporov zo Zmluvy platformu riešenia sporov online (RSO), ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Uvedenú webovú stránku je možné prehliadať a používať v slovenčine, pričom sú na nej podrobné inštrukcie a vysvetlenia k podaniu sťažnosti cez RSO a vôbec k riešeniu sporov cez túto platformu. Pri predkladaní podania platforme RSO vyplní cestujúci elektronický formulár sťažnosti na uvedenej stránke. Informácie, ktoré cestujúci predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho sporov online. Cestujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

 

8.3      Riešenie spotrebiteľského sporu Cestujúceho zo Zmluvy prostredníctvom subjektu alternatívneho riešenia sporov môže byť spoplatnené.

 

 

9          Záverečné ustanovenia

 

9.1      Tieto Podmienky sú platné a účinné dňom 1.7.2021.

 

9.2      Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Podmienky v primeranom rozsahu jednostranne zmeniť, najmä z dôvodu zmien právnych predpisov, technologických zmien ovplyvňujúcich napr. komunikáciu Prevádzkovateľa s Užívateľom alebo CK, možnosti a spôsoby uzatvárania Zmlúv, ale aj z dôvodu rozšírenia alebo zmien služieb poskytovaných Prevádzkovateľom. Akékoľvek zmeny Podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke  Prevádzkovateľa. Právne vzťahy vyplývajúce z Kúpnej zmluvy sa spravujú vždy Podmienkami účinnými v čase záväznej Objednávky Tovaru.

 

9.3      Vzťah medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom sa riadi týmito Podmienkami a právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Z.z., Občianskym zákonníkom, zákonom č. 513/1991 Z.z., Obchodným zákonníkom, zákonom o zmluve uzavretej. Cestujúci berie na vedomie, že pri Zájazdoch podľa Zmluvy o zájazde je v zmluvnom vzťahu priamo s CK, pričom Prevádzkovateľ má postavenie  cestovnej agentúry -subjektu, ktorý Zájazd CK Cestujúcemu len predáva. Súčasne Cestujúci berie na vedomie, že vzťah medzi Cestujúcim a CK sa riadi Zmluvou o zájazde, obchodnými podmienkami CK pre predaj Zájazdov, týmito Podmienkami a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

9.4       Ochrana osobných údajov je upravená v samostatnom dokumente.

 

9.5      V prípade, že by bolo niektoré ustanovenie týchto Podmienok z akýchkoľvek dôvodov neplatné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí Obchodných podmienok.