PODMIENKY POUŽÍVANIA NÁKUPNEJ GALÉRIE E-shop TV LUX

 

1          Pôsobnosť Podmienok

 

1.1.    Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) upravujú využívanie nákupnej galérie TV LUX/e-shop Užívateľmi a Obchodníkmi a vzťah medzi Užívateľom, Prevádzkovateľom a Obchodníkmi. Súhlas s týmito Podmienkami nepredstavuje uzavretie kúpnej zmluvy medzi Obchodníkom a Užívateľom.

 

1.2.    Výklad pojmov (v abecednom poradí)

 

Košík – služba umožňujúca Užívateľovi odoslať návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy (Objednávku) Obchodníkovi priamo prostredníctvom rozhrania TV LUX/e-shop;

Kúpna zmluva – kúpna zmluva uzavretá medzi Užívateľom a Obchodníkom;

Obchodník – subjekt, ktorý na základe osobitnej zmluvy s Prevádzkovateľ Portálu vystavuje na portáli Ponuky Tovaru;

Objednávka – reakcia na Ponuku, zaslaná Obchodníkovi Užívateľom prostredníctvom TV LUX/e-shop, ktorej predmetom je dopyt tovaru podľa Ponuky; Objednávka je považovaná za návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy;

Ponuka – ponuka tovaru, ponúkaného Obchodníkom na stránkach TV LUX/e-shop; ponuka nie je návrhom na uzavretie Kúpnej zmluvy;

Portál – internetové stránky TV LUX/e-shop;

Prevádzkovateľ – prevádzkovateľ portálu TV LUX/e-shop, ktorým je TV LUX, s.r.o. sídlo: Prepoštská 5, 811 01 Bratislava, IČO: 36 827 541.

Užívateľ – používateľ internetu, návštevník stránky TV LUX/e-shop za účelom prezerania Ponúk, uzatvárania Kúpnych zmlúv s Obchodníkmi;

Tovar - predmet alebo služba ponúkaná Obchodníkom prostredníctvom TV LUX/e-shop;

Zákon o ochrane spotrebiteľa – zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;

Zákon o predaji tovaru na diaľku - zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

2          Registrácia Užívateľov a Obchodníkov

 

2.1      Užívanie Portálu za účelom prezerania Ponúk a odosielania Objednávok nie je podmienené registráciou Užívateľa. Užívateľ znáša výdaje na prevádzku vlastného prehliadacieho zariadenia a na internetové pripojenie. Pre účely odoslania Objednávky je nevyhnutné uvedenie nasledovných informácií:

a)    meno a priezvisko,

b)    adresu na doručovanie a fakturačnú adresu,

c)    e – mailovú adresu.

 

2.2      Užívateľ je oprávnený k vytvoreniu užívateľského účtu prostredníctvom rozhrania Portálu. Užívateľský účet umožní registrovanému Užívateľovi evidovať všetky svoje objednávky.  Pre vytvorenie užívateľského účtu sú vyžadované nasledujúce informácie:

a)    užívateľské meno;

b)    platná e-mailová adresa;

c)    prístupové heslo.

 

2.3      Registrácia Obchodníka sa realizuje na základe uzatvorenia samostatnej zmluvy o spolupráci medzi Prevádzkovateľom a Obchodníkom.

 

3          Ponuka Tovaru

 

3.1      Obchodník zodpovedá v plnom rozsahu za obsah Ponúk zverejnených na stránkach TV LUX/e-shop (vrátane zodpovednosti v prípade nekalosúťažného konania). Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné chyby, nepresnosti alebo chybné údaje jednotlivých Ponúk.

 

3.2      Pri každom Tovare sú uvedené informácie minimálne v nasledovnom rozsahu

a)    názov Tovaru;

b)    názov Obchodníka vrátane údajov ako telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má;

c)    fotografie Tovaru – prípustné sú tiež katalógové fotografie ponúkaného Tovaru, ktoré sa môžu líšiť napríklad vo farbe, alebo vlastnostiach Tovaru, ktoré nie sú z fotografií zrejmé; na posúdenie súladu Tovaru s Ponukou je vždy rozhodujúci textový popis Ponuky;

d)    hlavné vlastnosti Tovaru a jeho špecifikácia podľa povahy (predovšetkým údaj o modelovom označení, technické parametre a pod.);

e)    predajná cena výrobku alebo služby alebo, ak vzhľadom na povahu výrobku alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta;

f)     informácia o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to relevantné;

g)    informácia o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, ktoré sú Obchodníkovi známe alebo je rozumné očakávať, že sú mu známe, ak je to relevantné.

 

3.3      Obchodník zodpovedá za riadne poskytnutie informácií, ktoré musia byť Užívateľovi, pokiaľ je spotrebiteľom, poskytnuté pred uzavretím Kúpnej zmluvy v zmysle Zákona o uzatvorení zmluvy na diaľku ako aj Zákona o ochrane spotrebiteľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah Kúpnej zmluvy, za prípadnú neplatnosť Kúpnej zmluvy, za nedodanie tovaru podľa Kúpnej zmluvy alebo za jeho chyby.

 

 

4          Uzavretie Kúpnej zmluvy

 

4.1      Zverejnenie Ponuky na Portáli nie je považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslanie Objednávky Užívateľom Obchodníkovi prostredníctvom rozhrania TV LUX/e-shop v rámci služby Košík nasledovne:

 

4.2      Po výbere Tovaru Užívateľ vloží Tovar kliknutím na príslušné tlačidlo do virtuálneho Košíka. Umiestnenie Tovaru do Košíka je požiadavkou pre odoslanie Objednávky. Do Košíka je Užívateľ oprávnený umiestniť viac položiek podľa Ponúk rôznych Obchodníkov. Pred odoslaním Objednávky má Užívateľ možnosť zistiť a odstrániť chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov v Objednávke, najmä má možnosť jednotlivé položky z virtuálneho Košíka odstrániť, kontrolovať a meniť údaje uvedené v Objednávke, predovšetkým množstvo a druh Tovaru, kontaktné údaje a doručovaciu adresu.

 

4.3      Pred odoslaním Objednávky sa Užívateľovi zobrazí vždy všetok Tovar uložený v košíku, identifikácia jednotlivých Obchodníkov ponúkajúcich vybraný Tovar, cena Tovaru, množstvo jednotlivých položiek (kusov), súhrnná kúpna cena za všetky položky Tovaru uložené v košíku vrátane nákladov na dopravu objednávaného Tovaru. Cena Tovaru sa zobrazuje ako cena vrátane DPH.

 

4.4      Užívateľovi sú pred odoslaním Objednávky v rozhraní Košíka poskytnuté všetky informácie podľa bodu 4.2 vyššie ako aj informácie podľa § 10a zákon o ochrane spotrebiteľa a informácie podľa § 3 ods. 1 Zákona o uzatvorení zmluvy na diaľku, ako aj

a)    informácie o jednotlivých spôsoboch platby a nákladoch na ne;

b)    informácie o dodacích podmienkach, informáciu o lehote do ktorej sa Obchodník zaväzuje dodať Tovar;

c)    informácie o jednotlivých spôsoboch dopravy a termínoch doručenia;

d)    informácie o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady a poplatky;

e)    informácie o nákladoch za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou,

f)       informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov;

g)      informácie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy;

h)      informácie o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,

i)        informácie o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

j)        poučenie o zodpovednosti Obchodníka za vady tovaru alebo služby

k)      informácie o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo Obchodníkom podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje všeobecný predpis, ak ju výrobca alebo Obchodník poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných spotrebiteľom po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje,

l)        informácie o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,

m)    informácie o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné,

n)      informácie o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné,

o)      informácie o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov.

 

4.5      Informácie podľa písm. f) – n) bodu vyššie budú poskytnuté v podobe odkazu na príslušného obchodného podmienky Obchodníka.

 

4.6      Odoslanie Objednávky zrealizuje Užívateľ kliknutím na tlačidlo „objednávam s povinnosťou platby“. Odoslanie Objednávky Užívateľom je považované za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy. Prevádzkovateľ tento návrh neodkladne automatickými prostriedkami odovzdá Obchodníkovi / Obchodníkom, voči ktorému / ktorým smeruje. Prevádzkovateľ zašle Užívateľovi e-mailovou adresou zadanou v rámci Objednávky, neodkladne po prijatí Objednávky, e-mail so súhrnom Objednávky, obsahujúci identifikáciu vybraného Tovaru a Obchodníkov, vyčíslenie kúpnej ceny jednotlivých položiek a súhrnnú kúpnu cenu za všetky položky podľa Objednávky, identifikáciu spôsobu dopravy a jej ceny, spôsobu úhrady kúpnej ceny, a taktiež doručovaciu a fakturačnú adresu. Prijatie súhrnu Objednávky Užívateľom nie je považované za akceptáciu návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy.

 

4.7      Obchodník, neodkladne po prijatí Objednávky, je povinný zaslať Užívateľovi na jeho e-mailovú adresu zadanú v rámci Objednávky potvrdzujúci e-mail obsahujúci:

 

a) potvrdenie Objednávky s údajmi podľa predchádzajúceho odseku

b) svoje všeobecné obchodné podmienky obsahujúce informácie podľa bodu 4.5 vyššie.

c) formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

 

4.8      Prijatím potvrdenia Objednávky (potvrdzujúceho e-mailu) Obchodníka Užívateľom je Kúpna zmluva uzavretá.

 

4.9      V prípade, že je Užívateľ spotrebiteľom, je Kúpna zmluva spotrebiteľskou zmluvou v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a na spotrebiteľskú zmluvu sa vzťahujú ustanovenia v zmysle tohto zákona a taktiež Zákona o uzatvorení zmluvy na diaľku.

 

 

5          Práva a povinnosti z Kúpnej zmluvy,

 

5.1      Na základe uzavretej Kúpnej zmluvy je Obchodník povinný dodať Užívateľovi Tovar, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy, v množstve, kvalite a spôsobom podľa Objednávky, a odoslať ho Užívateľovi v čase, zodpovedajúcemu poskytnutej informácii o dostupnosti Tovaru, uvedenej v Ponuke.

 

5.2      Užívateľ má na základe uzavretej Kúpnej zmluvy povinnosť zaplatiť Obchodníkovi kúpnu cenu a cenu prepravy v prípade, ak bola dohodnutá, a to spôsobom zvoleným pri zadávaní Objednávky. Spôsob úhrady kúpnej ceny volí Užívateľ v rámci Objednávky. Obchodník je následne povinný Užívateľovi zaslať daňový doklad spoločne s Tovarom. Rovnako tak je povinný najneskôr spolu s dodaním Tovaru poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči vrátane všetkých informácií podľa § 3 ods. 1 Zákona o zmluve na diaľku.

 

5.3      V prípade Objednávky Tovaru u Obchodníka, ktorý je zároveň Prevádzkovateľom, má Užívateľ možnosť zvoliť aj spôsob platby kartou. V prípade, že Užívateľ zvolí ako spôsob platby za Tovar platbu kartou, je k úhrade platby vyzvaný v rámci vytvárania Objednávky, pričom je presmerovaný na príslušné platobné rozhranie. Po zadaní platby je Užívateľ vyzvaný k dokončeniu Objednávky. Na základe zadania platby je Obchodník povinný uzavrieť s Užívateľom Kúpnu zmluvu a zároveň je povinný zaslať Užívateľovi potvrdenie Objednávky.

 

6          Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

 

6.1      Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, a to bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených Zákonom o  predaji tovaru na diaľku, a to do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Užívateľ má právo v rámci tejto lehoty Tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať Tovar používať a následne ho vrátiť Obchodníkovi. Tovar sa považuje za prevzatý Užívateľom okamihom, keď Obchodník, alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru.

 

6.2      Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť uskutočnené voči Obchodníkovi písomne alebo aj e-mailom v prípade, ak sa Obchodník k takejto možnosti zaviazal, pričom v odstúpení musí byť Kúpna zmluva jednoznačne identifikovaná (napr. číslom prideleným Užívateľovi v potvrdení Objednávky). Lehota sa považuje za dodržanú v prípade, ak odstúpenie od Kúpnej zmluvy bude do jej uplynutia (do 24:00 hod. posledného dňa lehoty) preukázateľne odoslané Obchodníkovi. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy je Užívateľ povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať Tovar späť alebo ho odovzdať Obchodníkovi alebo osobe poverenej Obchodníkom na prevzatie tovaru v bezvadnom stave s kompletným príslušenstvom a s kompletnou dokumentáciou (doklad o kúpe, návod, záručný list) na adresu sídla Obchodníka, alebo na inú adresu, ktorú mu Obchodník za týmto účelom uviedol. Na odstúpenie je Užívateľ oprávnený použiť formulár „odstúpenie od zmluvy“ zaslaný mu Obchodníkom v rámci potvrdenia Objednávky, ktorý (formulár) Užívateľ môže skopírovať alebo vytlačiť a vyplniť. Kupujúci nie je pri odstúpení povinný dodržať formu poskytnutého formulára, berie však na vedomie, že zodpovedá za splnenie obsahových náležitostí odstúpenia tak, aby toto odstúpenie bolo považované za platné.

 

6.3      Užívateľ nie je v zmysle § 7 ods. 6 Zákona o zmluve na diaľku oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy predmetom ktorej je:

a)      predaj tovaru, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Obchodník nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy;

b)      predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Užívateľa, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Užívateľa;

c)      predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

d)      predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

e)      predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom;

f)       vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal obchodníka;

g)      predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Užívateľ tento obal rozbalil;

h)      predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;

i)        poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Užívateľa a Užívateľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

6.4      Obchodník je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Užívateľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký použil Užívateľ pri svojej platbe. Obchodník však nie je povinný uhradiť Užívateľovi dodatočné náklady, ak si Užívateľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Obchodníkom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Užívateľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Obchodníkom.

 

6.5      Obchodník nie je povinný vrátiť Užívateľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Užívateľ nepreukáže zaslanie Tovaru späť Obchodníkovi, ibaže Obchodníkovi navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

 

6.6      Náklady na vrátenie Tovaru Obchodníkovi (najmä poštovné za doručenie vráteného Tovaru Obchodníkovi) znáša Užívateľ. Užívateľ nie je oprávnený Tovar Obchodníkovi vracať formou dobierky. Takto zaslaný Tovar nie je Obchodník povinný prevziať.

 

6.7      V prípade, že Užívateľ, odstúpi od Kúpnej zmluvy v zmysle týchto Podmienok a doručí Obchodníkovi Tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného Tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má Obchodník voči Užívateľovi nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy Tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. Obchodník má právo požadovať od Užívateľa preplatenie zníženia hodnoty Tovaru.

 

6.8      V prípade, že Užívateľ odstúpil od Kúpnej zmluvy neplatne, Kúpna zmluva nezaniká, a Obchodník zašle Tovar späť Užívateľovi na náklady Užívateľa.

 

6.9      Obchodník je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodov nespočívajúcich na jeho strane, ak nie je schopný riadne a včas dodať Tovar, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy. V prípade zmeny termínu predpokladaného dodania Tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy, je Obchodník povinný neodkladne informovať Užívateľa o zmene dostupnosti. V prípade, že Užívateľ neakceptuje nový termín dodania, je Obchodník oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

 

 

7          Dodanie Tovaru

 

7.1      Obchodník je povinný dodať tovar na miesto, ktoré je uvedené Užívateľom ako adresa dodania v Objednávke.

 

7.2      Ak nie je dohodnuté inak, nebezpečenstvo škody na Tovare a jeho náhodnej skazy alebo náhodného zhoršenia Tovaru prechádza na Užívateľa okamžikom, keď Obchodník odovzdal Tovar dopravcovi. Obchodník je povinný jasne a zrozumiteľne označiť zásielku adresovanú Užívateľovi, alebo Užívateľa neodkladne informovať o odoslaní zásielky formou e-mailu, inak nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Užívateľa až okamihom, kedy Užívateľovi doručí dopravca Tovar.

 

7.3      Užívateľ je povinný prezrieť tovar bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí a prípadné chyby reklamovať u Obchodníka bezodkladne po ich zistení.

 

 

8          Dodanie vadného Tovaru, rozpor s Kúpnou zmluvou

 

8.1      V prípade, že na základe prehliadky Tovaru Užívateľ zistí, že Tovar je vadný, alebo mu bol dodaný Tovar, ktorý nezodpovedá predmetu Kúpnej zmluvy čo do množstva, akosti a vyhotovení, je Užívateľ povinný neodkladne tieto skutočnosti Obchodníkovi oznámiť písomne alebo prostredníctvom e-mailu, uvedeného Obchodníkom v potvrdení Objednávky. V prípade, že Užívateľ neoznámi vadu Tovaru Obchodníkovi včas, zaniká jeho nárok na odstránenie vád Tovaru.

 

8.2      V prípade, že sú vady Tovaru podstatné t.j. také, ktoré majú vplyv na základnú funkčnosť Tovaru, najmä ak je Tovar viditeľne alebo funkčne poškodený alebo chyba časť Tovaru, ktorá je dôležitá pre jeho funkčnosť, má Užívateľ právo požadovať od Obchodníka dodanie nového alebo chýbajúceho Tovaru alebo jeho časti, opravu, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Zvolený nárok je Užívateľ povinný oznámiť Obchodníkovi pri oznámení vád Tovaru.

 

8.3      V prípade, že sú vady Tovaru nepodstatné t.j. také, ktoré nemajú vplyv na základnú funkčnosť Tovaru, najmä drobné poškodenie Tovaru nemajúce vplyv na funkčnosť, chýbajúca nepodstatná časť alebo vady čo sa týka množstva, má Užívateľ právo požadovať od Obchodníka odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny. Zvolený nárok je Užívateľ povinný oznámiť Obchodníkovi pri oznámení vád Tovaru.

 

9          Záruka

 

9.1      Záručná doba tovaru odovzdaného Užívateľovi – spotrebiteľovi je v dĺžke 24 mesiacov s výnimkou, ak

a)    zákon stanoví na určité druhy tovaru inú dĺžku záručnej doby, alebo

b)    Obchodník alebo výrobca stanoví na určitý Tovar dlhšiu záručnú dobu.

 

9.2      Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru Užívateľom. Doba trvania záruky je spravidla uvedená v záručnom liste, alebo v inom prehlásení Obchodníka; ak nie je k tovaru dodaný záručný list, uplatňuje Užívateľ práva z chýb na základe dokladu o kúpe tovaru (faktúry) vydaného Obchodníkom.

 

9.3      Záruka zaniká:

a)    uplynutím záručnej doby;

b)    porušením ochranných pečatí a nálepiek, ktoré zabraňujú neodborným zásahom do Tovaru, pokiaľ sa tieto na Tovare nachádzajú;

c)    neodbornou inštaláciou alebo iným uvedením do prevádzky, zaobchádzaním, obsluhou, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o Tovar, ktorá je uvedená v prislúchajúcej dokumentácii, ibaže by pokyny v návodu k montáži a prevádzke boli nesprávne;

 

9.4      Záruka sa nevzťahuje na:

a)    opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním;

b)    vady vzniknuté nevhodným používaním Tovaru, ak viedlo k jeho poškodeniu;

c)    vady vzniknuté v dôsledku poškodenia Tovaru prírodnými živlami (napr. zásah bleskom, povodne) alebo v dôsledku elektrického prepätia v sieti;

d)    vady vzniknuté v dôsledku pôsobenia iných vonkajších udalostí, ku ktorým došlo po prechode nebezpečenstva škody na veci na Užívateľa, ak neboli spôsobené samotným Obchodníkom.

 

9.5      Záruka za akosť Tovaru pre Užívateľa, ktorý nie je spotrebiteľom, sa spravuje zárukou poskytovanou výrobcom alebo distribútorom Tovaru. Dĺžku záručnej doby Tovaru pre Užívateľa, ktorý nie je spotrebiteľom, uvedie na vyžiadanie Obchodník.

 

10        Reklamácia

 

10.1    Reklamáciu je Užívateľ oprávnený uplatniť u Obchodníka, alebo v autorizovanom servisnom stredisku výrobcu Tovaru. Reklamáciu je možné uplatniť osobným odovzdaním Tovaru, alebo jeho zaslaním do miesta uplatnenia reklamácie, a to vždy s podrobným popisom vady, dokladmi o kúpe Tovaru, prípadne záručným listom.

 

10.2    Lehota na vybavenie reklamácie uplatnenej Užívateľom, ktorý je spotrebiteľom, je 30 dní, ak zákon neustanoví inak. Táto lehota sa nevzťahuje na reklamácie uplatnené Užívateľom, ktorý nie je spotrebiteľom. Osoba, vybavujúca reklamáciu, vydá Užívateľovi doklad o podrobnostiach reklamácie a o spôsobe jej vybavenia.

 

10.3    V prípade reklamácie z dôvodu neodstrániteľných vád má Užívateľ nárok na výmenu Tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy. Posúdenie charakteru vady pre tento účel leží na výrobcovi, distribútorovi alebo ich servisnom stredisku. V prípade reklamácie z dôvodu odstrániteľnej vady má Užívateľ nárok na opravu Tovaru.

 

10.4    V prípade neoprávnenej reklamácie (vada vznikla nesprávnym použitím alebo chybnou manipuláciou a pod.), vzniká autorizovanému servisu resp. Obchodníkovi nárok na náhradu nákladov vzniknutých najmä v súvislosti s nájdením vady, vyhľadaním potrebných údajov, testovaním a prepravou neoprávnene reklamovaného Tovaru atď. Užívateľ je povinný tieto náklady na výzvu Obchodníka alebo prevádzkovateľa autorizovaného servisu bez zbytočného odkladu uhradiť, najneskôr však do 14 dní od ukončenia reklamačného konania.

 

 

11        Zodpovednosť Prevádzkovateľa a Obchodníka

 

11.1    Prevádzkovateľ je sprostredkovateľom uzatvorenia Kúpnej zmluvy, pričom zodpovedá výlučne za priradenie obsahu Košíku a odoslanie Objednávky jednotlivým Obchodníkom. Prevádzkovateľ nezodpovedá hlavne za:

a)    súlad Ponuky s právnymi predpismi (porušenie autorských práv tretích osôb k fotografiám, umiestňovaných v rámci Ponúk na stránky nákupnej galérie, porušenie právnych predpisov na ochranu osobnosti, ochranu spotrebiteľa, ochranu proti nekalej súťaži alebo ochranu priemyselného vlastníctva Obchodníkom);

b)    súlad Ponúk so skutočne dodaným Tovarom;

c)    včasné dodanie Tovaru Obchodníkom vo vzťahu k informácii o dostupnosti tovaru uvedenej v Ponuke;

d)    súlad Tovaru s Kúpnou zmluvou;

e)    vyriešenie nárokov z chýb Tovaru alebo reklamácií Obchodníkom alebo servisným strediskom;

f)     škodu vzniknutú Užívateľom alebo tretím osobám v dôsledku omeškania Obchodníka s dodaním Tovaru, alebo v dôsledku používania Tovaru;

g)    nesprávny alebo nevhodný výber Tovaru Užívateľom;

h)    nedostupnosť spôsobenú poskytovateľom internetového pripojenia Užívateľa a Obchodníka;

i)      dostupnosť Portálu.

 

11.2    Obchodník zodpovedá za:

a)      súlad dát odoslaných na zobrazenie TV LUX/e-shop s Tovarom, ktorý je predmetom Ponuky;

b)      súlad informácii, tvoriacich súčasť Ponuky, s právnymi predpismi (najmä s autorskoprávnou ochranou použitých fotografií, práva na použitie ochranných známok a iných označení);

c)      úplnosť informácií, tvoriacich súčasť Ponuky, najmä za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z predpisov na ochranu spotrebiteľa i za osobitné právne predpisy regulujúce príslušnú kategóriu tovaru;

d)      včasné potvrdenie Objednávky a uzavretie Kúpnej zmluvy;

e)      včasné odoslanie Tovaru Užívateľovi, v súlade s informáciou o dostupnosti tovaru uvedenou v Ponuke;

f)       súlad odoslaného Tovaru s Ponukou a Objednávkou;

g)      vybavenie uplatnených nárokov z chýb Tovaru a z reklamácií;

h)      dodržiavanie zákazu používania osobných údajov a e-mailovej adresy Užívateľa, prenesených zo strany Prevádzkovateľa, na iný účel než na účel vybavenia Objednávky a plnenia povinností z Kúpnej zmluvy.

 

11.3    Zodpovednosť Prevádzkovateľa ako poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti za obsah informácií dodaných Obchodníkmi sa riadi § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

 

12        Práva a povinnosti Užívateľa, pravidlá vkladania príspevkov

 

12.1    Užívateľ je oprávnený informovať Prevádzkovateľa o prípadoch, kedy mu Tovar nebol Obchodníkom doručený včas, alebo sa dodaný Tovar nachádzal v akomkoľvek rozpore s Kúpnou zmluvou.

 

12.2    Užívateľ je oprávnený prostredníctvom rozhrania TV LUX/e-shop vkladať k jednotlivým druhom Tovaru používateľské recenzie a hodnotenia k jednotlivým Obchodníkom (dohromady „Príspevky“). Užívateľské Príspevky vyjadrujú názory ich autorov a nevyjadrujú názory Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť informácií prezentovaných v Príspevkoch a za súlad týchto informácií s právnymi predpismi. Obzvlášť anonymné Príspevky by mali Užívatelia prijímať ako subjektívny názor, ktorý sám o sebe nemusí poskytovať úplnú a pravdivú informáciu o kvalite Tovaru alebo Obchodníkov.

 

12.3    Prevádzkovateľ je oprávnený odstrániť alebo upraviť akýkoľvek Príspevok bez uvedenia dôvodu, a to najmä taký príspevok, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi, nesúvisí s témou, alebo ktorý je schopný akokoľvek poškodiť Prevádzkovateľa, Obchodníkov alebo iných Užívateľov. O odstránení príspevkov nie je Prevádzkovateľ povinný Užívateľa informovať alebo mu uviesť dôvody odstránenia.

 

12.4    Vkladanie Príspevkov je bezplatné a Užívateľom za to nenáleží žiadna odmena. Vložením Príspevku dáva Užívateľ Prevádzkovateľovi súhlas na použitie Príspevku v rámci nákupnej galérie vo forme sprístupnenia tretím osobám, reprodukcii a úprave Príspevku, a to bez rozdielu, či ide o autorské dielo v zmysle zák. č. 185/2015 Z.z., autorského zákona, alebo nie. Prevádzkovateľ je oprávnený udeliť tretej osobe právo na použitie Príspevkov (ako výhradné alebo nevýhradné).

 

12.5    Užívateľ je povinný zdržať sa pri vkladaní Príspevkov uvádzania osobných údajov osôb iných osôb, údajov o zdravotnom stave a iných osobitných kategórií osobných údajov a informácií vzbudzujúcich u ostatných Užívateľov alebo Obchodníkov dojem, že dané informácie uvádza Prevádzkovateľ alebo osoba ním poverená.

 

13        Riešenie sporov

 

13.1    V prípade, že Užívateľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Obchodník vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Obchodník porušil jeho práva, Užívateľ má právo obrátiť sa na Obchodníka so žiadosťou o nápravu. Ak Obchodník na žiadosť Užívateľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Užívateľom, Užívateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Obchodníkom je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránkehttp://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom Užívateľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Užívateľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 

13.2    Návrh Užívateľa na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:

 

a.      meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

b.      presné označenie Obchodníka,

c.      úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

d.      označenie, čoho sa Užívateľ ako spotrebiteľ domáha,

e.      dátum, kedy sa Užívateľ ako spotrebiteľ obrátil na Obchodníka so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Obchodníkom bol bezvýsledný,

f.       vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

 

13.3    Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Užívateľ využiť formulár, ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Užívateľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

 

14        Záverečné ustanovenia

 

14.1    Tieto Podmienky sú platné a účinné dňom 1.7.2021.

 

14.2    Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Podmienky v primeranom rozsahu jednostranne zmeniť, najmä z dôvodu zmien právnych predpisov, technologických zmien ovplyvňujúcich napr. komunikáciu Prevádzkovateľa s Užívateľom alebo Obchodníkom, možnosti a spôsoby uzatvárania Kúpnych zmlúv, ale aj z dôvodu rozšírenia alebo zmien služieb poskytovaných Prevádzkovateľom. Na Objednávky, ktoré boli odoslané pred zmenou Podmienok, sa riadia predchádzajúcim znením Podmienok.

 

14.3    Pokiaľ Užívateľ alebo Obchodník Prevádzkovateľovi oznámi, že nové zmeny Podmienok neakceptoval, uplatní sa na všetky právne vzťahy, ktoré do tej doby vznikli medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom či Obchodníkom, pôvodné znenie Podmienok. Prevádzkovateľ je v takom prípade oprávnený ukončiť registráciu Užívateľa na Portáli, alebo vypovedať zmluvu o spolupráci uzavretú medzi Prevádzkovateľom a Obchodníkom.

 

14.4    Vzťah medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom sa riadi týmito Podmienkami a právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Z.z., Občianskym zákonníkom, zákonom č. 513/1991 Z.z., Obchodným zákonníkom, zákonom o zmluve uzavretej. Ochrana osobných údajov je upravená v samostatnom dokumente.

 

14.5    V prípade, že by bolo niektoré ustanovenie týchto Podmienok z akýchkoľvek dôvodov neplatné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí Obchodných podmienok.